ERASMUS+

Zrealizowane projekty:

 1. TLS CONNECTING PEOPLE
  Projekt TLS CONNECTING PEOPLE realizowany w ZSM w ramach programu Erasmus+. Projekt adresowany do uczniów klas logistyczno – spedycyjnych i eksploatatorów portów i terminali. W jego ramach młodzież odbyła praktyki w Bolonii w międzynarodowych korporacjach, które pracują w oparciu o nowoczesne technologie. Zakres praktyk jest zróżnicowany i niemalże indywidualnie dopasowany do preferencji i umiejętności uczniów. Uczniowie przyswoją wiedzę praktyczną z zakresu: organizowania i monitorowania procesów magazynowych i dystrybucyjnych, zarządzania procesem transportowym, zarządzania łańcuchem dostaw, obsługi gości w portach i terminalach, prowadzenia dokumentacji transportowo – logistycznej, jak również wiele innych zagadnień stricte związanych z zawodami.
 2. Hotelarz w Londynie
  „Hotelarz w Londynie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Projekt „Hotelarz w Londynie” realizowany w ZSM to program mobilności polegający m.in. na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych. Uczestnicy projektu odbywają staż zagraniczny w Londynie w zakładach gastronomicznych i hotelarskich
  Wyjazd poprzedzony jest przygotowaniem językowo-pedagogiczno-kulturowym. Ponadto w trakcie stażu uczestnicy biorą udział również w wycieczkach i wyjściach kulturoznawczych mających na celu poznanie Londynu.

Co zyskują uczniowie dzięki udziałom w projektach ERASMUS+?

 • zdobywanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego za granicą;
  o poznawanie kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach;
  o nauka języków obcych, szczególnie słownictwa specjalistycznego;
  o zwiększanie elastyczności i mobilności na rynku pracy;
  o zwiększanie tolerancji i otwartości na inne kultury;
  o zwiększanie motywacji do dalszego kształcenia;
  o zwiększanie pewności siebie, pokonywanie własnych barier i słabości;
  o zwiększanie szans na rynku pracy;
 • uczestnicy otrzymują dokument EUROPASS MOBILITY – Dokument Europass-Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia) wydawany jest w dwóch językach – polskim i obcym, potwierdzonym przez Krajowe Centrum Europass. Podstawową zaletą certyfikatu Europass-Mobilność jest jego uniwersalność wynikająca ze wspólnych dla wszystkich krajów zasad jego przyznawania oraz identyczny zakres informacji w nich zawartych. Dzięki temu pracodawcy w całej UE otrzymują od kandydatów tak samo wyglądające potwierdzenie nabycia kwalifikacji.

PROGRAMY MOTYWACYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Szkoła uczestniczy w projekcie „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” dofinansowanym z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 3.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 21 538 410,00 zł

Co zyskują uczniowie dzięki udziałowi w projekcie?

 • wsparcie stypendialne dla najlepszych uczniów (od roku szkolnego 2016/2017 do 2020/2021 – w kwocie 250 zł przez okres 10 miesięcy);
 • praktyki i staże zawodowe dla uczniów, wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego wynikający z podstawy programowej kształcenia zawodowego (w wymiarze 150 godzin), realizowane u pracodawców;
 • kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez uczniów;
 • wyjazdy studyjne uczniów do pracodawców, ośrodków badawczych, szkół wyższych oraz na targi skupiające pracodawców, których celem będzie zapoznanie uczniów z uwarunkowaniami rynku pracy, organizacją pracy, wyposażeniem stanowisk pracy, oczekiwaniami pracodawców wobec potencjalnych pracowników, zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w danej branży oraz strategią rozwoju przedsiębiorstw;
 • obozy edukacyjno-zawodowe, podczas których uczniowie realizują program rozwijający ich kompetencje i umiejętności zawodowe;
 • konkursy dla uczniów, obejmujące problematykę związaną z wybranymi przedmiotami zawodowymi;

 

Więcej na temat realizacji projektu pod linkiem:
https://des.pomorskie.eu/o-projekcie


GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW

Szkoła uczestniczy w Projekcie Gdańsk Miastem Zawodowców – Podniesienie jakości edukacji zawodowej realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałania 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu z UE: 11 714 329,43 zł

Co zyskują uczniowie dzięki udziałowi w projekcie?

W ramach projektu realizowane są dla uczniów naszej szkoły m.in.: płatne staże u pracodawców, szkolenia zawodowe, darmowe kursy (kurs prawa jazdy, sternika motorowodnego, kurs spawania, kurs obsługi żurawi HDS, szkolenie AutoCAD, kurs na obsługę wózków widłowych, język angielski branżowy), zajęcia dodatkowe podnoszące kwalifikacje i kompetencje uczniów, wsparcie doradców zawodowych w postaci indywidualnych konsultacji i warsztatów grupowych (realizowane w Centrum Rozwoju talentów).
Działania te przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności naszych Absolwentów na rynku pracy.

Więcej na temat realizacji projektu pod linkiem:
http://ckziu1.gda.pl/projekty/gdansk-miastem-zawodowcow