Zespół Szkół Morskich w Gdańsku zaprasza miłośników fotografii i morza do udziału w IV Pomorskim Konkursie Fotograficznym, zatyt.„MORZE OBIEKTYWEM RYSOWANE”. Regulamin IV Pomorskiego Konkursu Fotograficznego „Morze obiektywem rysowane”: Organizator: Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku we współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4 – 8) i szkół ponadpodstawowych Pomorza. 2. Cele konkursu: - promowanie piękna Bałtyku i polskich wybrzeży - zachęcenie uczniów do poznawania przyrody - pokazanie związków ludzi z morzem. 3. Prace dotyczą Morza Bałtyckiego (pejzaż, ludzie morza, porty, statki, budowle morskie ...)

  • Technika prac dowolna, dopuszczalna forma obróbki komputerowej (kolaż).
  • Zdjęcia należy przesłać na papierze fotograficznym w formacie 20 x 30 cm oraz podpisany plik ze zdjęciem (imię, nazwisko, tytuł zdjęcia) w formacie JPEG minimum 3000 x 2000 pikseli na adres mailowy: barbara.bielenkiewicz@gmail.com (po otrzymaniu maila prześlemy potwierdzenie).
  • Na odwrocie wersji papierowej fotografii drukowanymi literami należy podać:

· tytuł pracy · imię i nazwisko autora, szkołę i klasę · imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy, e-mail 4. Każdy uczestnik może przesłać do 3 prac. 5. Prace należy przesłać do 15 grudnia 2022 r. na adres: Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia 8, 80-537 Gdańsk, z dopiskiem: „MORZE OBIEKTYWEM RYSOWANE” 6. Finał konkursu odbędzie się 17 lutego 2023 roku o godz. 12.00 w ZSM w Gdańsku. 7. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

  • szkoły podstawowe klasy 4 – 8
  • szkoły ponadpodstawowe

8. Nagrody:

  • szkoły podstawowe (klasy 4 – 8) - nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce
  • szkoły ponadpodstawowe - nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce
  • wyróżnienia w obu kategoriach

9. Prace niezgodne z regulaminowymi wymiarami, a także nieopisane nie będą rozpatrywane przez jury. 10. Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub nagrodzone w innych konkursach. 11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki. 12. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi autorom. 13. Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację – należy wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (Załącznik 1). 14. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły: www.zsmors.pl Informacje: Barbara Bielenkiewicz; e-mail: barbara.bielenkiewicz@gmail.com.

(Załącznik 1) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu ………………………………………………………………………… nazwa i adres placówki ……………………………………….................................................... imię i nazwisko uczestnika * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Zespół Szkół Morskich w Gdańsku na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Pomorskiego Konkursu Fotograficznego „Morze obiektywem rysowane” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. * Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac zgłoszonych do konkursu w celu prezentacji na wernisażu. * Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. zm). Klauzula informacyjna: 1. Administratorem danych osobowych oraz wizerunku Państwa i Państwa dzieci jest Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Morskich: e.walicka@zsm.edu.gdansk.pl 3. Dane osobowe Państwa dzieci przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcą danych osobowych, prac konkursowych oraz zdjęć z wizerunkiem Państwa dzieci mogą być: prasa, portale społecznościowe oraz instytucje współpracujące ze szkołą. 5. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku. 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. ………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego * Zaznaczyć właściwe.