KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ MORSKICH ROK SZKOLNY 2024/2025

Zgodnie z "Rozporządzeniem MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

  1. Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w wybranej szkole dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej jest:
   • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
   • wynik egzaminu ósmoklasisty,
   • zaświadczenie lekarskie medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.
  2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów opisano poniżej
  3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:
   • języka polskiego – wynik mnoży się przez 0,35,
   • matematyki– wynik mnoży się przez 0,35,
   • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – wynik mnoży się przez 0,3
  4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych (język polski, matematyka, geografia, najlepszy język obcy), wymienionych na świadectwie ukończenia g szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
   • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
   • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
   • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
   • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
   • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
  5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  przyznaje się 7 punktów.
  6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium:
   1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się5 punktów;
   2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
   3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
   4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
   5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
    • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
    • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
    • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
   6. w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
  8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
   1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
    • a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
    • b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
    • c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
    • d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
    • e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty;
   2. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – przyznaje się po 30 punktów,
    • bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
    • dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
    • dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
    • dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty
  9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty, na art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
  10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.