link do systemu rekrutacyjnego:  Nabór Szkoły ponadpodstawowe Nabór Pomorze - Zgłoś kandydaturę (edu.com.pl)

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych publicznych
szkół ponadpodstawowych na terenie województwa pomorskiego
w roku szk. 2024/2025.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającego

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 maja 2024r.

do 14 czerwca 2024r.

do godz.15.00

od 22 lipca 2024r.

do 24 lipca 2024r.

do godz.15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty kopie lub oryginał

do 05 lipca 2024r.

do godz. 15.00

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacji

do 05 lipca 2024r.

do 25 lipca 2024r.

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 lipca 2024r.

godz. 11.00

2 sierpnia 2024r.

godz.12.00

5

Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla kandydatów do klas w zawodach: technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik żeglugi śródlądowej i technik hotelarstwa

do 16 lipca 2024r.

do 2 sierpnia 2024r.

godz.15.00

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminów zewnętrznych o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

do 19 lipca 2024r.

do godz. 15.00

do 8 sierpnia 2024r.

do godz.15.00

 

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 lipca 2024r. godz. 11.00

9 sierpnia 2024r.

godz.11.00