Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych publicznych
szkół ponadpodstawowych na terenie województwa pomorskiego
w roku szk. 2023/2024.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającego

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 maja 2023r.

do 20 czerwca 2023r.

do godz.15.00

od 1 sierpnia 2023r.

do 3 sierpnia 2023r.

do godz.15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty kopie lub oryginał

od 23 czerwca 2023r.

do 12 lipca 2023r.

do godz. 15.00

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacji

do 12 lipca 2023r.

do 3 sierpnia 2023r.

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 lipca 2023r.

godz. 11.00

11 sierpnia 2023r.

godz.11.00

5

Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla kandydatów do klas w zawodach: technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik żeglugi śródlądowej i technik hotelarstwa

27 lipca 2023r.

11 sierpnia 2023r.

godz.15.00

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminów zewnętrznych o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 20 do 26 lipca
2023r. do godz. 15.00

od 14 sierpnia 2023r.

do 17 sierpnia 2023r.

do godz.15.00

 

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27 lipca 2023r. godz. 11.00

11 sierpnia 2023r.

godz.11.00