Skrócony harmonogram rekrutacji do klas pierwszych publicznych
szkół ponadpodstawowych na terenie województwa pomorskiego
w roku szk. 2022/2023

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 16 maja 2022r.

do 21 czerwca 2022r.
do godz.15.00

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty kopie lub oryginał

od 24 czerwca 2022r.

do 13 lipca 2022r.
do godz. 15.00

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacji do 13 lipca 2022r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 lipca 2022r.
godz. 11.00

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminów zewnętrznych o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 22 do 28 lipca
2022r. do godz. 15.00
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 29 lipca 2022 r. godz. 11.00
7 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. od 3 sierpnia 2022 r.
8 Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły przez komisją rekrutacyjną. do 3 dni od wystąpienia
9 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od otrzymania uzasadnienia
10 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od otrzymania odwołania

 

Nabór do klas pierwszych będzie odbywać się elektronicznie.
Adres strony WWW – https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat

Kandydaci do ZSM i ich opiekunowie mogą zapoznać się z podręcznikiem przygotowanym przez firmę Vulcan. W podręczniku znajdziecie Państwo informacje na temat tego, jak działa aplikacja (m.in. jak założyć konto kandydata, dokonać wyboru szkoły i zawodu oraz jak wydrukować sobie wniosek).

Podręcznik dla kandydata do szkół średnich