PROGRAMY MOTYWACYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Szkoła uczestniczy w projekcie „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” dofinansowanym z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 3.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 21 538 410,00 zł

Co zyskują uczniowie dzięki udziałowi w projekcie?

  • wsparcie stypendialne dla najlepszych uczniów (od roku szkolnego 2016/2017 do 2020/2021 – w kwocie 250 zł przez okres 10 miesięcy);
  • praktyki i staże zawodowe dla uczniów, wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego wynikający z podstawy programowej kształcenia zawodowego (w wymiarze 150 godzin), realizowane u pracodawców;
  • kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez uczniów;
  • wyjazdy studyjne uczniów do pracodawców, ośrodków badawczych, szkół wyższych oraz na targi skupiające pracodawców, których celem będzie zapoznanie uczniów z uwarunkowaniami rynku pracy, organizacją pracy, wyposażeniem stanowisk pracy, oczekiwaniami pracodawców wobec potencjalnych pracowników, zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w danej branży oraz strategią rozwoju przedsiębiorstw;
  • obozy edukacyjno-zawodowe, podczas których uczniowie realizują program rozwijający ich kompetencje i umiejętności zawodowe;
  • konkursy dla uczniów, obejmujące problematykę związaną z wybranymi przedmiotami zawodowymi;

 

Więcej na temat realizacji projektu pod linkiem:
https://des.pomorskie.eu/o-projekcie