ERASMUS+

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że po wielu przeciwnościach losu w końcu ruszamy z projektem "W jedności siła - razem nas bahato" 2021-2-PL01-KA152-YOU-000040964.

W ramach projektu grupa uczniów z Mykolaiva (Ukraina) odwiedzi Gdańsk, aby wraz z uczniami naszej szkoły spędzić czas, poznając wzajemną kulturę, historię i zwyczaje.

W ramach integracji uczniowie stworzą wspólną przestrzeń, aby wymienić się doświadczeniami, opowiedzieć o wspólnym dziedzictwie i wyznaczyć cele dalszej współpracy.

Przez pięć dni zarówno uczniowie polscy, jak i ukraińscy zwiedzą region, a także zaznajomią się z ofertą edukacyjną dalszego etapu kształcenia na kierunkach morskich.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące cele:

 • poszerzenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym (w tym tradycje, mentalność, religia) Ukrainy i Polski,
 • poprawa wizerunku wzajemnego postrzegania się, obalanie stereotypów,
 • nawiązanie przyjaźni,
 • pogłębienie wiedzy o prawach człowieka, demokracji, zasadach wolności,
 • pogłębienie wiedzy o perspektywach, jakie dają programy Unii Europejskiej,
 • rozwijanie kompetencji kluczowych w aktywnym, świadomym uczestnictwie w życiu społecznym i gospodarczym,
 • doskonalenie umiejętności językowych,
 • poszerzenie wiedzy o programach unijnych,
 • wdrażanie tolerancji i otwartości uczniów wobec innych kultur i narodów,
 • rozwijanie postaw sprzyjających uczeniu się przez całe życie i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez
 • wymianę doświadczeń na płaszczyźnie dydaktyki i tworzenia programów nauczania.

Planowany termin realizacji projektu: wrzesień 2023 r.

 

erasmus+

Zmienia życie, otwiera umysły

Drodzy Uczniowie

Z przyjemnością informujemy Was, że w konkursie wniosków na 2021r. do Akcji 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe w programie Erasmus+ nasz wnioskowany projekt Kurs na port w Maladze uzyskał wysoką liczbę punktów i został przyjęty do realizacji :)

Grupa 20 uczniów i dwóch nauczycieli pojedzie do słonecznej Andaluzji na 4-tygodniowy staż zawodowy. Projekt jest w całości finansowany przez Unię Europejską.
Nasz projektowy partner TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. zorganizuje po raz drugi praktyki dla adeptów hotelarstwa, logistyki i spedycji.

Potencjalni beneficjenci projektu są w następujących klasach:

2 HS, 2L, 3HS, 3L, 3Lg, 3HSg
Do projektu zakwalifikują się uczniowie z największą liczbą punktów za:
– oceny semestralne w bieżącym roku szkolnym,
– frekwencję,
– postawę uczniowską i zaangażowanie w życie szkoły i klasy
(punkty wychowawcy),
– semestralną ocenę z języka angielskiego,
– test z języka angielskiego.

Planowany wyjazd we wrześniu 2022 roku

Wszystkim Wam życzymy wysokich wyników w nauce, zwłaszcza
w bieżącym semestrze roku 2021/2022. Tuż po uzyskaniu ocen semestralnych
aplikujcie do projektu, by uczestniczyć w programie Erasmus+.

Erasmus+ może znacząco wpłynąć na Waszą przyszłą karierę zawodową :)

Koordynatorki: Adriana Strzelczyk i Ewa Celigowska

 

ERASMUS+

erasmus+ZSM

Projekt „Kurs na port w Maladze”

współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

2020-1-PL01-KA102-080719

INFORMACJA O PROJEKCIE

Kurs na port w Maladze

2020-2022

Zespół Szkół Morskich  realizuje europejski projekt zagranicznego stażu zawodowego  „Kurs na port w Maladze”.

Malaga to atrakcyjna turystycznie stolica w hiszpańskiej Andaluzji, duży port handlowy, stoczniowy i rybacki, położony u podnóża Gór Betyckich nad  Morzem Śródziemnym.

Projekt dedykowany jest dla 20 uczniów ZSM, kształcących się w zawodach

technik hotelarstwa, technik spedytor i technik logistyk, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uczą się w klasach II i III.

Podczas mobilności, czyli podróży i pobycie w Hiszpanii, opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele ZSM, którzy będą także monitorować postępy praktykantów.

Wstępny termin mobilności to luty 2022 roku.

Partnerem w Projekcie jest TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.

Jest to hiszpańska agencja szkoleniowa zlokalizowana w Maladze, zajmująca  się między innymi promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi i programami edukacyjnymi dla uczniów z całej Europy. TRIBEKA jest częścią „ETN Network”. W latach 2016-2019 ETN Network został czterokrotnie zwycięzcą prestiżowego konkursu Study Travel Star Awards w kategorii „Work Experience Provider” w Londynie.

Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie, zostaną wyłonieni na podstawie przejrzystych kryteriów, dokładnie opisanych w Regulaminie rekrutacyjnym.

Beneficjenci projektu odbędą czterotygodniowy staż zawodowy, opracowany przez ZSM i Tribekę. Porozumienie o Programie Zajęć będzie skorelowane z programem zawodów, w których kształcą się uczniowie. Tym samym spełnione zostaną wymagania, wynikające z podstawy programowej MEN.

Przed wyjazdem na staż uczestnicy będą przygotowywani przez nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb psychologicznych, kulturowych i językowych w ramach kursu. Szkoła zapewni ubezpieczenie wszystkich uczestników i ich opiekunów podczas mobilności, czyli podróży i pobytu w Hiszpanii.

Tribeka, instytucja przyjmująca, zorganizuje staże zawodowe w firmach Malagi, a w nich opiekę tzw. tutorów podczas praktyk, zakwaterowanie, wyżywienie, transport. Tribeka zapewni także  program kulturowy oraz atrakcyjne spędzanie czasu wolnego w trakcie weekendów. Uczniowie zapoznają się z  walorami turystycznymi regionu Andaluzji.

W czasie odbywania stażu postępy uczestników będą stale monitorowane, zarówno ze strony szkoły wysyłającej, nauczycieli ZSM, jak i agencji przyjmującej.

Staże zawodowe w hiszpańskiej Maladze przyczynią się do zdobycia kompetencji, nie tylko stricte zawodowych, ale także osobistych, tzw. kompetencji miękkich. Posługiwanie się językiem angielskim, a także używanie zwrotów w języku hiszpańskim, podniesie umiejętności komunikacyjne, które wobec zwiększonej popularności Polski wśród zagranicznych turystów mogą stanowić poważny atut na rynku pracy.

Po zakończeniu stażu i powrocie do Polski uczniowie otrzymają certyfikaty Europass Mobilność z uwzględnieniem procedury ECVET, a także zaświadczenia o odbytym stażu  zawodowym za granicą.

W Europassie będą wyszczególnione uzyskane kompetencje i umiejętności. Dokument ten jest uznawany w całej Europie.

Dzięki współpracy z naszym partnerem zagranicznym, rezultaty projektu zostaną upowszechnione w środowiskach o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

Zakłada się osiągnięcie następujących celów Projektu:

 • uzyskanie wysokich, europejskich kompetencji i umiejętności zawodowych

w branży hotelarskiej, spedycyjnej i logistycznej,

 • pozyskanie lepszych perspektyw zatrudnienia oraz łatwiejszej adaptacji do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy,
 • wzrost mobilności zawodowej,
 • podniesienie jakości pracy kadry kształcącej w szkole,
 • doskonalenie znajomości języka angielskiego i poznanie podstaw języka hiszpańskiego,
 • wzrost świadomości międzykulturowej i wartości europejskich,
 • promocja Polski w Europie,
 • przyrost wiedzy o Programie Erasmus+,
 • wzrost motywacji do nauki i dalszego rozwoju, wiary we własne siły, samorealizacji i uczenia się przez całe życie,
 • rozbudzanie ciekawości o walorach turystycznych Europy, wzbogacenie wiedzy o Andaluzji.

Realizacja Projektu Kurs na port w Maladze w latach 2020-2022 przyczyni się do podniesienia jakości, innowacyjności i umiędzynarodowienia Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku. Projekt z całą pewnością rozwinie zawodową mobilność młodzieży Zjednoczonej Europy, umocni jej aktywną rolę w społeczeństwach europejskich i da poczucie osobistego samospełnienia.

Zapraszamy do składania deklaracji chęci udziału w europejskim przedsięwzięciu.

Zrealizowane projekty:

 1. TLS CONNECTING PEOPLE
  Projekt TLS CONNECTING PEOPLE realizowany w ZSM w ramach programu Erasmus+. Projekt adresowany do uczniów klas logistyczno – spedycyjnych i eksploatatorów portów i terminali. W jego ramach młodzież odbyła praktyki w Bolonii w międzynarodowych korporacjach, które pracują w oparciu o nowoczesne technologie. Zakres praktyk jest zróżnicowany i niemalże indywidualnie dopasowany do preferencji i umiejętności uczniów. Uczniowie przyswoją wiedzę praktyczną z zakresu: organizowania i monitorowania procesów magazynowych i dystrybucyjnych, zarządzania procesem transportowym, zarządzania łańcuchem dostaw, obsługi gości w portach i terminalach, prowadzenia dokumentacji transportowo – logistycznej, jak również wiele innych zagadnień stricte związanych z zawodami.
 2. Hotelarz w Londynie
  „Hotelarz w Londynie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Projekt „Hotelarz w Londynie” realizowany w ZSM to program mobilności polegający m.in. na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych. Uczestnicy projektu odbywają staż zagraniczny w Londynie w zakładach gastronomicznych i hotelarskich
  Wyjazd poprzedzony jest przygotowaniem językowo-pedagogiczno-kulturowym. Ponadto w trakcie stażu uczestnicy biorą udział również w wycieczkach i wyjściach kulturoznawczych mających na celu poznanie Londynu.

Co zyskują uczniowie dzięki udziałom w projektach ERASMUS+?

 • zdobywanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego za granicą;
  o poznawanie kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach;
  o nauka języków obcych, szczególnie słownictwa specjalistycznego;
  o zwiększanie elastyczności i mobilności na rynku pracy;
  o zwiększanie tolerancji i otwartości na inne kultury;
  o zwiększanie motywacji do dalszego kształcenia;
  o zwiększanie pewności siebie, pokonywanie własnych barier i słabości;
  o zwiększanie szans na rynku pracy;
 • uczestnicy otrzymują dokument EUROPASS MOBILITY – Dokument Europass-Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia) wydawany jest w dwóch językach – polskim i obcym, potwierdzonym przez Krajowe Centrum Europass. Podstawową zaletą certyfikatu Europass-Mobilność jest jego uniwersalność wynikająca ze wspólnych dla wszystkich krajów zasad jego przyznawania oraz identyczny zakres informacji w nich zawartych. Dzięki temu pracodawcy w całej UE otrzymują od kandydatów tak samo wyglądające potwierdzenie nabycia kwalifikacji.