Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku

Zespół Szkół Morskich w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZSM.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-03-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor szkoły.
 • E-mail: sekretariat@zsm.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58 346 47 30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkół Morskich przy ul. Wyzwolenia 8

Dojazd 

Do siedziby Zespołu Szkół Morskich przy ul. Wyzwolenia 8 można dojechać:

- linią tramwajową numer 5  – przystanek Latarnia Morska lub Kasztanowa – około 500 m,

- liniami tramwajowymi 10, 7 - przystanek Marynarki Polskiej – około 800 m,

- linią autobusową 148 – przystanek Zespół Szkół Morskich – około 200 m.

Na terenie szkoły dostępne są miejsca parkingowe, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych.  

Opis ogólny budynku Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku

Zespół Szkół Morskich mieści się w 3 budynkach usytuowanych na jednej działce:

- budynek główny A – nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych

- budynek dydaktyczny B – jest w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (nie ma progów, wszystkie drzwi mają szerokość co najmniej 90 cm, budynek wyposażony jest w windę oraz toalety dla osób niepełnosprawnych)

- budynek sportowy C – nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Inne informacje i oświadczenia