Branżowa szkoła I i II stopnia

Jak wygląda kształcenie w branżowej szkole I i II stopnia?

W 3-letniej branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

II stopień branżowej szkoły (2-letni) będzie kontynuacją zawodu na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jak to będzie w praktyce wyglądać w zawodzie MAGAZYNIER – LOGISTYK?

Uczniowie zdobywają międzynarodową kwalifikację zawodową AU.22 – obsługa magazynów.
Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia i zdobyć kolejną kwalifikację AU.32 – organizacja transportu i dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk oraz średnie wykształcenie. Będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuować kształcenie na studiach wyższych.