TECHNIK LOGISTYK

 Korzyści
 Kariera zawodowa
 Opis zawodu
 Kwalifikacje zawodowe
 Dodatkowe uprawnienia
 Praktyki zawodowe

Korzyści

• Praca dla logistyka czeka dziś wszędzie, w każdym przedsiębiorstwie, instytucjach samorządowych i centralnych
• Zarobki podstawowe w zawodzie  to 5000-8000 zł
• To przyszłość europejskiego rynku pracy
• Uniwersalna wiedza pozwala na szeroki rozwój kariery zawodowej oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Kariera zawodowa

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań. Ponadto ze względu na rozwijającą się współpracę międzynarodową wymagane jest, aby biegle posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym w mowie i piśmie.
Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która obejmuje wiedzę i umiejętności potrzebne do kształtowania racjonalnych strumieni zasobów i informacji. W każdej jednostce gospodarującej i administracyjnej realizowane są procesy logistyczne. Rozwój gospodarki, handlu i wszechstronna współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zarządzaniem procesami logistycznymi. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta.

Opis zawodu

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku.

Kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, udokumentowane dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technika logistyka

  • SPL.01- Obsługa magazynów
  • SPL.04- Organizacja transportu


Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do podjęcia studiów kierunkowych na uczelniach wyższych.

Dodatkowe uprawnienia

• Wirtualne Laboratoria- innowacyjny projekt edukacyjny z wykorzystaniem oprogramowania ERP; umożliwia ukończenie kursu obsługi oprogramowania klasy ERP- Zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, niezbędnego dziś narzędzia w funkcjonowaniu firm
• Kursy obsługi wózków jezdniowych, żurawi HDS

Praktyki zawodowe

• Zapewniamy praktyki zawodowe w najlepszych firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych, w których nasi uczniowie i absolwenci znajdują często zatrudnienie
• Praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.