TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY

 Korzyści
 Kariera zawodowa
 Opis zawodu
 Kwalifikacje zawodowe
 Dodatkowe uprawnienia
 Praktyki zawodowe

Korzyści

• Światowy rynek pracy notuje coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę mechaników, która jest gotowa do podjęcia pracy nawet w najbardziej wymagających warunkach morskich.
• Marynarz miał zawsze wysoką pozycję społeczną. Dobrze opłacany, ciężko pracujący i doceniany zarówno w Polsce, jak i za granicą.
• Zarobki to 4000-8000 zł.
• Bogata oferta przedmiotów praktycznych ujętych w programie nauczania, wysoce użytecznych w przyszłej pracy zawodowej.
• W ramach współpracy z Akademią Morską w Gdyni oraz Politechniką Gdańską korzystanie z pracowni, laboratoriów i warsztatów, gdzie uczniowie odbywają niektóre zajęcia zgodne z międzynarodową konwencją STCW.
• Wykonywanie ćwiczeń w pracowni symulacyjnej siłowni okrętowej z programami symulacyjnymi: Marine Training Software, Simulator And Diesel Engine Testers.

Kariera zawodowa

Zawód technik mechanik okrętowy jest ściśle związany z gospodarką morską, a w szczególności z sektorem transportu morskiego, obejmującego zarówno żeglugę morską jak i przybrzeżną. W chwili obecnej transport morski jest jednym z najtańszych i najbardziej ekonomicznych rodzajów transportu i występuje w nim niedobór kadr. Niedobór ten dotyczy motorzystów oraz oficerów mechaników. W związku z tym, technik mechanik okrętowy, po ukończeniu szkoły i otrzymaniu wydanych przez Administrację morską, odpowiednich świadectw, znajdzie zatrudnienie zarówno u armatorów polskich jak i zagranicznych, którzy oczekują pracowników wyszkolonych zgodnie z wymogami Konwencji STCW.

Opis zawodu

Mechanik okrętowy to:
• Osoba pracująca w siłowniach statków rozmaitych typów, począwszy od tradycyjnych drobnicowców, a kończąc na tak specjalistycznych i nowoczesnych jednostkach, jak gazowce i chemikaliowce.
• Specjalista w zakresie eksploatacji statków handlowych i rybackich zgodnie z wymogami międzynarodowymi.

Kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, udokumentowane dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technika mechanika okrętowego:
MG.32. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych.
Zespół Szkół Morskich jest certyfikowaną Morską Jednostką Edukacyjną typu C, uznaną przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie prowadzenia szkoleń i przeszkoleń dla członków załóg statków morskich, dającą możliwość uzyskania:
• po ukończeniu pierwszego roku nauki: świadectwo młodszego motorzysty, świadectwo młodszego marynarza pokładowego
• po ukończeniu nauki: świadectwo motorzysty wachtowego
• po ukończeniu nauki + 6 miesięcy praktyki pływania na stanowisku motorzysty wachtowego + zdanie egzaminu: dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej
• po ukończeniu szkoły + 6 miesięcy praktyki pływania na stanowisku motorzysty wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej + zdanie egzaminu: świadectwo starszego motorzysty wachtowego
• po ukończeniu szkoły + posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego w żegludze morskiej + świadectwo zdrowia potwierdzające stan zdrowia wymagany do pracy na statkach żeglugi śródlądowej na określonym stanowisku: świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej
Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy na morzu lub studiów kierunkowych na uczelniach wyższych.

Dodatkowe uprawnienia

• Kurs zintegrowany w zakresie bezpieczeństwa (Basic Safety Training)
• Kurs w zakresie problematyki ochrony na statku
• Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia
• Badania wysokościowe – praca na wysokości powyżej 3m
• Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
• Książeczka Żeglarska
• Kurs sternika motorowodnego
• Kurs Auto CAD
• Kurs obsługi wózków jezdniowych, żurawi HDS
• Kursy spawania

Praktyki zawodowe

• Międzynarodowe miesięczne rejsy Darem Młodzieży, Horyzontem II czy promami PŻB – Polferries
• Statki Żeglugi Gdańskiej Ltd. Sp. z o.o.
• Promy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. w Kołobrzegu
• Akademia Morska w Gdyni Wydział Mechaniczny – laboratoria
• Jacht Klub – Gdański Klub Morski LOK
• Holowniki „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o.
• Centralne Muzeum Morskie – statek Dar Pomorza w Gdyni
• Ośrodek Szkolenia Ratowniczego
• Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Gdańsku
• Jacht Klub Akademii Morskiej
• Dźwigi pływające – Marine Projects Ltd. Sp. z o.o. – Stocznia Conrad S.A.
• Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dra Krzysztofa Zawalskiego
• Praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.