TECHNIK SPEDYTOR

 Korzyści
 Kariera zawodowa
 Opis zawodu
 Kwalifikacje zawodowe
 Dodatkowe uprawnienia
 Praktyki zawodowe

Korzyści

• Praca dla spedytora czeka dziś wszędzie, w każdym przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym
• Zarobki w branży to 4000-7000 zł
• To przyszłość europejskiego rynku pracy
• Uniwersalna wiedza pozwala na szeroki rozwój kariery zawodowej oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Kariera zawodowa

Transport i spedycja należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

Opis zawodu

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Miejscem pracy spedytora są pomieszczenia biurowe oraz miejsca załadunku, rozładunku lub przeładunku towarów. Podstawowymi narzędziami pracy spedytora są komputer, fax oraz telefon. Spedytor powinien biegle posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym oraz umieć wykorzystywać zalety Internetu. Do podstawowych cech, jakie powinien posiadać spedytor, należy zdolność organizacji i negocjacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji. Spedytora powinna także cechować aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia.

Kwalifikacje zawodowe

Pod koniec nauki uczniowie zdobywają międzynarodową kwalifikację zawodową, udokumentowaną dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technika spedytora

  • SPL.05- Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów


Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do podjęcia studiów kierunkowych na uczelniach wyższych.

Dodatkowe uprawnienia

• Wirtualne Laboratoria- innowacyjny projekt edukacyjny z wykorzystaniem oprogramowania ERP; umożliwia ukończenie kursu obsługi oprogramowania klasy ERP- Zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, niezbędnego dziś narzędzia w funkcjonowaniu firm
• Kursy obsługi wózków jezdniowych, żurawi HDS

Praktyki zawodowe

• Zapewniamy praktyki zawodowe w najlepszych firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych, w których nasi uczniowie i absolwenci znajdują często zatrudnienie
• Praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.