TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

 Korzyści
 Kariera zawodowa
 Opis zawodu
 Kwalifikacje zawodowe
 Dodatkowe uprawnienia
 Praktyki zawodowe
 Klasa patronacka

Korzyści

• Żegluga śródlądowa jako dziedzina transportu przeżywa dynamiczny rozwój w krajach UE (w strategii UE zapisanej w Białej Księdze Transportu do roku 2030 przewidziany jest 30% udział w transporcie ogółem, zaś do 2050 – ponad 50%).
• Rząd RP zatwierdził plan strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce do roku 2020 z perspektywą do 2030 oraz ratyfikował ONZ-towską konwencję AGN (zobowiązującą Polskę do dostosowania głównych dróg wodnych do co najmniej IV klasy żeglowności i włączenia ich do transeuropejskich korytarzy transportowych UE).
• Zarobki w zawodzie to 4000-6000 zł
• W ramach współpracy z Akademią Morską w Gdyni oraz Politechniką Gdańską korzystanie z pracowni, laboratoriów i warsztatów, gdzie uczniowie odbywają niektóre zajęcia zgodne z międzynarodową konwencją STCW.
• Wykonywanie ćwiczeń w pracowni symulacyjnej siłowni okrętowej z programami symulacyjnymi: Marine Training Software, Simulator And Diesel Engine Testers oraz w pracowni nawigacyjnej z symulatorem operacyjnym Map Elektronicznych (ECDIS) oraz symulatorem łączności GMDSS Simulator TGS 5000, służącymi m.in. do nauki manewrowania jednostką na morzu oraz w porcie, ćwiczeń cumowania jednostką, wchodzenia do portu.

Kariera zawodowa

W najbardziej rozwiniętych krajach Europy udział transportu wodnego wynosi kilkanaście procent wszystkich przewozów. Polityka europejska w zakresie transportu zmierza do proporcjonalnego jego rozdziału go na poszczególne środki transportu. Coraz większy rozwój logistyki i spedycji przyczynia się do tworzenia nowych centrów logistycznych, które są przygotowywane do transportu intermodalnego – realizującego przewóz ładunków z wykorzystaniem więcej niż jednej gałęzi transportu.
Kształcenie w zawodzie technik żeglugi śródlądowej daje możliwość pracy na statkach żeglugi śródlądowej i morskiej oraz w większości służb administracyjnych obsługujących transport i szlaki wodne. Bardzo gwałtownie wzrasta również rozwój przemysłu turystyki wodnej, gdzie zdobyte umiejętności dają duży wachlarz możliwości zarobkowania.
Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy (na statkach w przedsiębiorstwach żeglugowych, w zakładach budownictwa hydrotechnicznego, w administracjach wodnych) lub studiów kierunkowych na uczelniach wyższych. Po ukończeniu szkoły absolwent może być zatrudniony na stanowisku marynarza żeglugi śródlądowej w służbie pokładowej lub motorzysty żeglugi śródlądowej w służbie maszynowej statku. Po kilkumiesięcznej praktyce pływania awansuje na stanowisko starszego marynarza, bosmana w służbie pokładowej. Po odbyciu wymaganej przepisami praktyki pływania i złożeniu egzaminów praktycznych na stopnie oficerskie w żegludze śródlądowej może objąć stanowisko kapitana statku lub kierownika maszyn. Dokładne wymagania na poszczególne stanowiska opisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014, poz. 1686).

Opis zawodu

Technik żeglugi śródlądowej to:
• Marynarz żeglugi śródlądowej przygotowany do pracy w dziale maszynowym oraz pokładowym, posiadający kompleksowe wykształcenie w zakresie technicznym, nawigacyjnym, informatycznym.
• Specjalista w zakresie eksploatacji statków obsługujących drogi rzeczne, czyli planowania i wykonywania prac związanych z prowadzeniem bezpiecznej żeglugi oraz obsługiwania maszyn i urządzeń na statku.
• Osoba z wszechstronną wiedzą w zakresie nowoczesnego transportu ładunków, podejmująca pracę zawodową w jednostkach eksploatacyjnych transportu, głównie w portach śródlądowych, przedsiębiorstwach armatorskich oraz w podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze

Kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, udokumentowane dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technika żeglugi śródlądowej:
AU.39. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych;
AU.40. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych.
Zespół Szkół Morskich jest certyfikowaną Morską Jednostką Edukacyjną typu C, uznaną przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie prowadzenia szkoleń i przeszkoleń dla członków załóg statków morskich, dającą możliwość uzyskania:
– po ukończeniu pierwszego roku nauki:
• wydawane przez Urząd Morski świadectwo młodszego motorzysty, świadectwo młodszego marynarza pokładowego
– po ukończeniu szkoły
• wydawane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej świadectwo marynarza żeglugi śródlądowej
• wydawane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej
• wydawane przez Urząd Morski świadectwo motorzysty wachtowego, uprawniające do zajmowania stanowiska motorzysty wachtowego na każdym statku (warunkiem jest ukończenie szkolenia na poziomie pomocniczym na świadectwo motorzysty wachtowego, oraz posiadanie 2 miesięcznej praktyki pływania na statku morskim w dziale maszynowym)

Dodatkowe uprawnienia

• Kurs zintegrowany w zakresie bezpieczeństwa (Basic Safety Training)
• Kurs w zakresie problematyki ochrony na statku
• Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia
• Świadectwo zdrowia potwierdzające stan zdrowia wymagany do pracy na statkach żeglugi śródlądowej
• Badania wysokościowe – praca na wysokości powyżej 3m
• Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
• Kurs sternika motorowodnego
• Kurs Auto CAD
• Kurs obsługi wózków jezdniowych, żurawi HDS
• Kursy spawania

Praktyki zawodowe

• Międzynarodowe miesięczne rejsy Darem Młodzieży, Horyzontem II czy promami PŻB – Polferries
• Statki Żeglugi Gdańskiej Ltd. Sp. z o.o.
• Promy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. w Kołobrzegu
• Akademia Morska w Gdyni Wydział Mechaniczny – laboratoria
• Jacht Klub – Gdański Klub Morski LOK
• Holowniki „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o.
• Centralne Muzeum Morskie – statek Dar Pomorza w Gdyni
• Ośrodek Szkolenia Ratowniczego
• Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Gdańsku
• Jacht Klub Akademii Morskiej
• Dźwigi pływające – Marine Projects Ltd. Sp. z o.o. – Stocznia Conrad S.A.
• Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dra Krzysztofa Zawalskiego
• Praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.

Klasa patronacka

Klasa w zawodzie technik żeglugi śródlądowej jest klasą pod patronatem firmy Żegluga Gdańska Sp. z o. o. (największej w Polsce firmy przewozowej w żegludze przybrzeżnej uprawiającej żeglugę krajową statkami pasażerskimi i wodolotami w rejonie Trójmiasta i na Zalewie Wiślanym oraz żeglugę międzynarodową statkami towarowymi). Dzięki temu uczniowie mają zapewnione praktyki i staże w firmie, rozwijając praktyczne umiejętności w zawodzie.