TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Korzyści

  • Praca dla eksploatatora portów i terminali czeka dziś w każdym terminalu lotniczym, kolejowym, samochodowym, portach morskich i rzecznych oraz w działach firm transportowo – spedycyjno – logistycznych
  • Zarobki w branży to 3000-6000 zł
  • To przyszłość europejskiego rynku pracy
  • Uniwersalna wiedza pozwala na szeroki rozwój kariery zawodowej oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Kariera zawodowa

Technik eksploatacji portów i terminali należy do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników eksploatacji portów i terminali, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług w portach lub terminal.
Technik eksploatacji portów i terminali może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych.

Opis zawodu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest przygotowany do organizowania pracy na terminalach przeładunkowych, obsługi środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych i drogowych. W obszarze działania technika eksploatacji portów i terminali znajduje się obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków. Do zadań technika eksploatacji portów i terminali należy także organizowanie obsługi środków transportu bliskiego.
Miejscem pracy technika eksploatacji portów i terminali mogą być działy transportowo – spedycyjne przedsiębiorstw, terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe oraz porty morskie i rzeczne.
Technik eksploatacji portów i terminali powinien biegle posługiwać się językiem angielskim oraz innym językiem obcym. Technik eksploatacji portów i terminali może pełnić funkcje kierownika i podwładnego. Czas pracy uzależniony jest od liczby i rodzaju spraw wymagających załatwienia. Do podstawowych cech, jakie powinien mieć technik eksploatacji portów i terminali, należy zdolność organizacji i negocjacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji. Technika eksploatacji portów i terminali powinna także cechować aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia.

Kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, udokumentowane międzynarodowym dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technika eksploatacji portów i terminali
A.33- Obsługa podróżnych w portach i terminalach
A.34- Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do podjęcia studiów kierunkowych na uczelniach wyższych.

Dodatkowe uprawnienia

• Wirtualne Laboratoria – innowacyjny projekt edukacyjny z wykorzystaniem oprogramowania ERP; umożliwia ukończenie kursu obsługi oprogramowania klasy ERP- Zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, niezbędnego dziś narzędzia w funkcjonowaniu firm
• Kursy obsługi wózków jezdniowych, żurawi HDS

Praktyki zawodowe

• Zapewniamy praktyki zawodowe w portach i terminalach morskich i lotniczych oraz firmach transportowo – spedycyjno – logistycznych, w których nasi uczniowie i absolwenci znajdują często zatrudnienie
• Praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.

Klasa patronacka

Klasa w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest klasą pod patronatem firmy DCT Deepwater Container Terminal Gdańsk S.A. (najnowocześniejszym na Bałtyku terminalem kontenerowym). Dzięki temu uczniowie mają zapewnione praktyki i staże w firmie DCT , rozwijając praktyczne umiejętności w zawodzie.