TECHNIK NAWIGATOR MORSKI

 Korzyści
 Kariera zawodowa
 Opis zawodu
 Kwalifikacje zawodowe
 Dodatkowe uprawnienia
 Praktyki zawodowe
 Klasa patronacka

Korzyści

• Zarobki w zawodzie to 4000-7000 zł
• Poznanie świata
• Ponad 90% towarów gospodarki światowej jest transportowane drogą morską co oznacza chłonny rynek pracy
• Transport morski jest i będzie najtańszą drogą przewozu towarów na świecie, dlatego ten interesujący rynek pracy będzie otwarty przez długie lata
• Nawigatorzy znajdują pracę nie tylko na morzu, ale także na statkach śródlądowych, we flocie transportowej, rybackiej, w inżynierii ruchu morskiego, w pomiarach hydrograficznych, w ratownictwie morskim oraz w dziedzinie połowów
• Praca w jednostkach administracji morskiej

Kariera zawodowa

Zawód technik nawigator morski jest ściśle związany z gospodarką morską, a w szczególności z sektorem transportu morskiego, obejmującego zarówno żeglugę morską jak i przybrzeżną. W chwili obecnej transport morski jest jednym z najtańszych i najbardziej ekonomicznych rodzajów transportu i występuje w nim niedobór kadr. Niedobór ten dotyczy marynarzy oraz oficerów wachtowych. W związku z tym, technik nawigator morski, po ukończeniu szkoły i otrzymaniu wydanych przez Administrację morską, odpowiednich świadectw, znajdzie zatrudnienie zarówno u armatorów polskich jak i zagranicznych.

Opis zawodu

Nawigator morski to:
• Osoba, bez której nie wypłynie z portu żaden statek i do niego nie wróci
• specjalista z zakresu nowych technologii, ponieważ prowadzenie statku polega dziś głównie na obsłudze urządzeń elektroniczno – informatycznych
• Osoba potrafiąca zastosować urządzenia do kierowania żeglugą zgodnie z międzynarodowymi przepisami drogi morskiej, locją rejonu pływania, przepisami portowymi
• Osoba potrafiąca sprawnie rozwiązywać zadania manewrowe i antykolizyjne w systemie nawigacyjnym

Kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, udokumentowane dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technika nawigatora morskiego:
• AU.41. Pełnienie wachty morskiej i portowej.
Zespół Szkół Morskich jest certyfikowaną Morską Jednostką Edukacyjną typu C, uznaną przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie prowadzenia szkoleń i przeszkoleń dla członków załóg statków morskich, dającą możliwość uzyskania:
• po ukończeniu pierwszego roku nauki: świadectwo młodszego marynarza pokładowego
• po ukończeniu nauki: świadectwo marynarza wachtowego w żegludze międzynarodowej
• po ukończeniu nauki + 12 miesięcy praktyki pływania w dziale pokładowym + świadectwo wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym + świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej + świadectwo ratownika: dyplom szypra 2 klasy w żegludze krajowej
• po ukończeniu szkoły + 12 miesięcy praktyki pływania na stanowisku marynarza w dziale pokładowym + posiadanie świadectwa ratownika + zdanie egzaminu:
świadectwo starszego marynarza w żegludze międzynarodowej
• po ukończeniu szkoły + posiadanie świadectwa marynarza wachtowego w żegludze morskiej + świadectwo zdrowia potwierdzające stan zdrowia wymagany do pracy na statkach żeglugi śródlądowej na określonym stanowisku: świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej
Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy na morzu lub studiów kierunkowych na uczelniach wyższych.

Dodatkowe uprawnienia

• Kurs zintegrowany w zakresie bezpieczeństwa (Basic Safety Training)
• Kurs w zakresie problematyki ochrony na statku
• Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia
• Badania wysokościowe – praca na wysokości powyżej 3m
• Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
• Książeczka Żeglarska
• Kurs sternika motorowodnego
• Kurs Auto CAD
• Kurs obsługi wózków jezdniowych, żurawi HDS
• Kursy spawania

Praktyki zawodowe

• Międzynarodowe miesięczne rejsy Darem Młodzieży, Horyzontem II czy promami PŻB – Polferries
• Statki Żeglugi Gdańskiej Ltd. Sp. z o.o.
• Promy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. w Kołobrzegu
• Akademia Morska w Gdyni Wydział Mechaniczny – laboratoria
• Jacht Klub – Gdański Klub Morski LOK
• Holowniki „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o.
• Centralne Muzeum Morskie – statek Dar Pomorza w Gdyni
• Ośrodek Szkolenia Ratowniczego
• Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Gdańsku
• Jacht Klub Akademii Morskiej
• Dźwigi pływające – Marine Projects Ltd. Sp. z o.o. – Stocznia Conrad S.A.
• Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dra Krzysztofa Zawalskiego
• Praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.

Klasa patronacka

Klasa w zawodzie technik nawigator morski jest klasą pod patronatem firmy WUŻ Port and Maritime Services Ltd z o.o. (zajmującej się holowaniem portowym, holowaniem pełnomorskim, cumowaniem statków, lodołamaniem; dysponującą flotą 12 holowników i zatrudniającą ponad 200 osób – największą i zarazem ostatnią polską firmą holowniczą w naszym kraju). Dzięki temu uczniowie mają zapewnione praktyki i staże w firmie, rozwijając praktyczne umiejętności w zawodzie.